ชุมชนลาดพร้าว 45

Share Button

ชุมชนลาดพร้าว 45 ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมคลองบางซื่อ / คลองลาดพร้าว ถนน ลาดพร้าว แขวง สามเสนนอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนลาดพร้าว 45 มีประชากรชายจำนวน 705 คน และประชากรหญิงจำนวน 802 คน รวมเป็น 1,507 คน

ชุมชนลาดพร้าว 45 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 346 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 230 หลัง ชุมชนลาดพร้าว 45 มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนลาดพร้าว 45

เขต: ห้วยขวาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมคลองบางซื่อ / คลองลาดพร้าว

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: สามเสนนอก

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 705 คน

ประชากรหญิง: 802 คน

ประชากรรวม: 1,507 คน

จำนวนครัวเรือน: 346 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 230 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button