ชุมชนลาดบัวขาวพัฒนา

Share Button

ชุมชนลาดบัวขาวพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน  แขวง คลองสองต้นนุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนลาดบัวขาวพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 256 คน และประชากรหญิงจำนวน 240 คน รวมเป็น 496 คน

ชุมชนลาดบัวขาวพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 115 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 80 หลัง ชุมชนลาดบัวขาวพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนลาดบัวขาวพัฒนา

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: 

แขวง: คลองสองต้นนุ่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 256 คน

ประชากรหญิง: 240 คน

ประชากรรวม: 496 คน

จำนวนครัวเรือน: 115 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 80 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button