ชุมชนฤกษ์เที่ยง

Share

ชุมชนฤกษ์เที่ยง ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท 93 (มิ่งมี 17) ถนน สุขุมวิท 93 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนฤกษ์เที่ยง มีประชากรชายจำนวน 51 คน และประชากรหญิงจำนวน 58 คน รวมเป็น 109 คน

ชุมชนฤกษ์เที่ยง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 75 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 49 หลัง ชุมชนฤกษ์เที่ยง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนฤกษ์เที่ยง

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุขุมวิท 93 (มิ่งมี 17)

ถนน: สุขุมวิท 93

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 51 คน

ประชากรหญิง: 58 คน

ประชากรรวม: 109 คน

จำนวนครัวเรือน: 75 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 49 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share