ชุมชนร้อยกรอง

Share Button

ชุมชนร้อยกรอง ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ริมคลองสอง หลังสถาบันราชภัฏพระนคร ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนร้อยกรอง มีประชากรชายจำนวน 295 คน และประชากรหญิงจำนวน 315 คน รวมเป็น 610 คน

ชุมชนร้อยกรอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 125 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 115 หลัง ชุมชนร้อยกรอง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร้อยกรอง

เขต: บางเขน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ริมคลองสอง หลังสถาบันราชภัฏพระนคร

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 295 คน

ประชากรหญิง: 315 คน

ประชากรรวม: 610 คน

จำนวนครัวเรือน: 125 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 115 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button