ชุมชนร่วมใจ

Share Button

ชุมชนร่วมใจ ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อ่อนนุช 43 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนร่วมใจ มีประชากรชายจำนวน 406 คน และประชากรหญิงจำนวน 421 คน รวมเป็น 827 คน

ชุมชนร่วมใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 243 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 104 หลัง ชุมชนร่วมใจ มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมใจ

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อ่อนนุช 43

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 406 คน

ประชากรหญิง: 421 คน

ประชากรรวม: 827 คน

จำนวนครัวเรือน: 243 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 104 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button