ชุมชนร่วมใจสามัคคี

Share Button

ชุมชนร่วมใจสามัคคี ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ซ.เชียรสวน ถนน พหลโยธิน แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนร่วมใจสามัคคี มีประชากรชายจำนวน 190 คน และประชากรหญิงจำนวน 187 คน รวมเป็น 377 คน

ชุมชนร่วมใจสามัคคี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 111 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 160 หลัง ชุมชนร่วมใจสามัคคี มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมใจสามัคคี

เขต: สายไหม

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ซ.เชียรสวน

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 190 คน

ประชากรหญิง: 187 คน

ประชากรรวม: 377 คน

จำนวนครัวเรือน: 111 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 160 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button