ชุมชนร่วมใจรักพัฒนา

Share Button

ชุมชนร่วมใจรักพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ซอยร่วมใจรัก ถนน ประชาร่วมใจ แขวง ทรายกองดินใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนร่วมใจรักพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 290 คน และประชากรหญิงจำนวน 315 คน รวมเป็น 605 คน

ชุมชนร่วมใจรักพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 157 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 130 หลัง ชุมชนร่วมใจรักพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมใจรักพัฒนา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 3 ซอยร่วมใจรัก

ถนน: ประชาร่วมใจ

แขวง: ทรายกองดินใต้

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 290 คน

ประชากรหญิง: 315 คน

ประชากรรวม: 605 คน

จำนวนครัวเรือน: 157 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 130 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button