ชุมชนร่วมใจรัก(คลองเปรมประชากร)

Share

ชุมชนร่วมใจรัก(คลองเปรมประชากร) ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนร่วมใจรัก(คลองเปรมประชากร) มีประชากรชายจำนวน 324 คน และประชากรหญิงจำนวน 301 คน รวมเป็น 625 คน

ชุมชนร่วมใจรัก(คลองเปรมประชากร) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 201 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 201 หลัง ชุมชนร่วมใจรัก(คลองเปรมประชากร) มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมใจรัก(คลองเปรมประชากร)

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 324 คน

ประชากรหญิง: 301 คน

ประชากรรวม: 625 คน

จำนวนครัวเรือน: 201 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 201 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share