ชุมชนร่วมใจพิบูลย์ 2

Share Button

ชุมชนร่วมใจพิบูลย์ 2 ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมคลองลาดพร้าว / ใกล้ ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์ ถนน ลาดพร้าว / สุทธิสาร แขวง สามเสนนอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนร่วมใจพิบูลย์ 2 มีประชากรชายจำนวน 526 คน และประชากรหญิงจำนวน 509 คน รวมเป็น 1,035 คน

ชุมชนร่วมใจพิบูลย์ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 202 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 161 หลัง ชุมชนร่วมใจพิบูลย์ 2 มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมใจพิบูลย์ 2

เขต: ห้วยขวาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมคลองลาดพร้าว / ใกล้ ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์

ถนน: ลาดพร้าว / สุทธิสาร

แขวง: สามเสนนอก

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 526 คน

ประชากรหญิง: 509 คน

ประชากรรวม: 1,035 คน

จำนวนครัวเรือน: 202 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 161 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button