ชุมชนร่วมใจพัฒนา

Share Button

ชุมชนร่วมใจพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน ร่มเกล้า แขวง ลาดกระบัง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนร่วมใจพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 318 คน และประชากรหญิงจำนวน 351 คน รวมเป็น 669 คน

ชุมชนร่วมใจพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 147 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 140 หลัง ชุมชนร่วมใจพัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมใจพัฒนา

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: ร่มเกล้า

แขวง: ลาดกระบัง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 318 คน

ประชากรหญิง: 351 คน

ประชากรรวม: 669 คน

จำนวนครัวเรือน: 147 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 140 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button