ชุมชนร่วมใจพัฒนา (เหนือ)

Share Button

ชุมชนร่วมใจพัฒนา (เหนือ) ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมคลองตลาดยิ่งเจริญ ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนร่วมใจพัฒนา (เหนือ) มีประชากรชายจำนวน 476 คน และประชากรหญิงจำนวน 622 คน รวมเป็น 1,098 คน

ชุมชนร่วมใจพัฒนา (เหนือ) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 412 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 386 หลัง ชุมชนร่วมใจพัฒนา (เหนือ) มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมใจพัฒนา (เหนือ)

เขต: บางเขน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมคลองตลาดยิ่งเจริญ

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 476 คน

ประชากรหญิง: 622 คน

ประชากรรวม: 1,098 คน

จำนวนครัวเรือน: 412 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 386 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button