ชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง

Share Button

ชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ทุ่งสีกัน ถนน เลียบคูนายกิมสาย 1 แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง มีประชากรชายจำนวน 125 คน และประชากรหญิงจำนวน 180 คน รวมเป็น 305 คน

ชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 85 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 85 หลัง ชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ทุ่งสีกัน

ถนน: เลียบคูนายกิมสาย 1

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 125 คน

ประชากรหญิง: 180 คน

ประชากรรวม: 305 คน

จำนวนครัวเรือน: 85 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 85 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button