ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้

Share

ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้ ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ เลียบคลองชลประทานคลอง 2 หมู่ที่ 7 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้ มีประชากรชายจำนวน 243 คน และประชากรหญิงจำนวน 253 คน รวมเป็น 496 คน

ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 162 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 149 หลัง ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้ มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้

เขต: บางเขน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: เลียบคลองชลประทานคลอง 2 หมู่ที่ 7

ถนน: แจ้งวัฒนะ

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 243 คน

ประชากรหญิง: 253 คน

ประชากรรวม: 496 คน

จำนวนครัวเรือน: 162 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 149 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share