ชุมชนร่วมใจพัฒนา(คลองกีบหมู)

Share Button

ชุมชนร่วมใจพัฒนา(คลองกีบหมู) ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ซ.เจริญพัฒนา ถนน รามอินทรา แขวง บางชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนร่วมใจพัฒนา(คลองกีบหมู) มีประชากรชายจำนวน 177 คน และประชากรหญิงจำนวน 191 คน รวมเป็น 368 คน

ชุมชนร่วมใจพัฒนา(คลองกีบหมู) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 52 หลัง ชุมชนร่วมใจพัฒนา(คลองกีบหมู) มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมใจพัฒนา(คลองกีบหมู)

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11 ซ.เจริญพัฒนา

ถนน: รามอินทรา

แขวง: บางชัน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 177 คน

ประชากรหญิง: 191 คน

ประชากรรวม: 368 คน

จำนวนครัวเรือน: 60 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 52 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button