ชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง

Share Button

ชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน -0 แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง มีประชากรชายจำนวน 104 คน และประชากรหญิงจำนวน 129 คน รวมเป็น 233 คน

ชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 50 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 59 หลัง ชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง

เขต: บางเขน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: -0

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 104 คน

ประชากรหญิง: 129 คน

ประชากรรวม: 233 คน

จำนวนครัวเรือน: 50 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 59 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button