ชุมชนร่วมใจประเสริฐ

Share Button

ชุมชนร่วมใจประเสริฐ ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.ร.ร.เพี้ยนพินอนุสรณ์ ถนน สุขุมวิท แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนร่วมใจประเสริฐ มีประชากรชายจำนวน 126 คน และประชากรหญิงจำนวน 137 คน รวมเป็น 263 คน

ชุมชนร่วมใจประเสริฐ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 53 หลัง ชุมชนร่วมใจประเสริฐ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมใจประเสริฐ

เขต: บางนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.ร.ร.เพี้ยนพินอนุสรณ์

ถนน: สุขุมวิท

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 126 คน

ประชากรหญิง: 137 คน

ประชากรรวม: 263 คน

จำนวนครัวเรือน: 60 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 53 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button