ชุมชนร่วมแรงร่วมใจพัฒนา

Share Button

ชุมชนร่วมแรงร่วมใจพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน เลียบคลอง 2 แขวง ทรายกองดิน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนร่วมแรงร่วมใจพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 155 คน และประชากรหญิงจำนวน 156 คน รวมเป็น 311 คน

ชุมชนร่วมแรงร่วมใจพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 56 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 56 หลัง ชุมชนร่วมแรงร่วมใจพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมแรงร่วมใจพัฒนา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: เลียบคลอง 2

แขวง: ทรายกองดิน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 155 คน

ประชากรหญิง: 156 คน

ประชากรรวม: 311 คน

จำนวนครัวเรือน: 56 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 56 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button