ชุมชนร่วมสุขพัฒนา

Share

ชุมชนร่วมสุขพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วิภาวดี-รังสิต17 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนร่วมสุขพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 81 คน และประชากรหญิงจำนวน 111 คน รวมเป็น 192 คน

ชุมชนร่วมสุขพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 70 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 54 หลัง ชุมชนร่วมสุขพัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมสุขพัฒนา

เขต: จตุจักร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วิภาวดี-รังสิต17

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 81 คน

ประชากรหญิง: 111 คน

ประชากรรวม: 192 คน

จำนวนครัวเรือน: 70 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 54 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share