ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา

Share Button

ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ถนน พหลโยธิน แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา มีประชากรชายจำนวน 532 คน และประชากรหญิงจำนวน 651 คน รวมเป็น 1,183 คน

ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 276 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 248 หลัง ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 532 คน

ประชากรหญิง: 651 คน

ประชากรรวม: 1,183 คน

จำนวนครัวเรือน: 276 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 248 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button