ชุมชนร่วมพัฒนา

Share Button

ชุมชนร่วมพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ซ. ร.ร.บางเขน ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนร่วมพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 516 คน และประชากรหญิงจำนวน 519 คน รวมเป็น 1,035 คน

ชุมชนร่วมพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 278 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 265 หลัง ชุมชนร่วมพัฒนา มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมพัฒนา

เขต: หลักสี่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ซ. ร.ร.บางเขน

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 516 คน

ประชากรหญิง: 519 คน

ประชากรรวม: 1,035 คน

จำนวนครัวเรือน: 278 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 265 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button