ชุมชนร่วมพัฒนา 33

Share Button

ชุมชนร่วมพัฒนา 33 ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ซ.พหลโยธิน 48 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนร่วมพัฒนา 33 มีประชากรชายจำนวน 708 คน และประชากรหญิงจำนวน 740 คน รวมเป็น 1,448 คน

ชุมชนร่วมพัฒนา 33 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 387 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 383 หลัง ชุมชนร่วมพัฒนา 33 มีกรรมการชุมชน 19 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมพัฒนา 33

เขต: บางเขน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ซ.พหลโยธิน 48

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 708 คน

ประชากรหญิง: 740 คน

ประชากรรวม: 1,448 คน

จำนวนครัวเรือน: 387 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 383 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 19 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button