ชุมชนร่วมพัฒนาเอกชัย 31

Share Button

ชุมชนร่วมพัฒนาเอกชัย 31 ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.เอกชัย 31 ถนน – แขวง บางขุนเทียน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนร่วมพัฒนาเอกชัย 31 มีประชากรชายจำนวน 288 คน และประชากรหญิงจำนวน 359 คน รวมเป็น 647 คน

ชุมชนร่วมพัฒนาเอกชัย 31 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 150 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 115 หลัง ชุมชนร่วมพัฒนาเอกชัย 31 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมพัฒนาเอกชัย 31

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.เอกชัย 31

ถนน: –

แขวง: บางขุนเทียน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 288 คน

ประชากรหญิง: 359 คน

ประชากรรวม: 647 คน

จำนวนครัวเรือน: 150 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 115 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button