ชุมชนร่วมพัฒนาเชื้อเพลิง 2

Share Button

ชุมชนร่วมพัฒนาเชื้อเพลิง 2 ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ถังไทย ถนน เชื้อเพลิง แขวง ช่องนนทรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนร่วมพัฒนาเชื้อเพลิง 2 มีประชากรชายจำนวน 326 คน และประชากรหญิงจำนวน 278 คน รวมเป็น 604 คน

ชุมชนร่วมพัฒนาเชื้อเพลิง 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 279 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 178 หลัง ชุมชนร่วมพัฒนาเชื้อเพลิง 2 มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมพัฒนาเชื้อเพลิง 2

เขต: ยานนาวา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ถังไทย

ถนน: เชื้อเพลิง

แขวง: ช่องนนทรี

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 326 คน

ประชากรหญิง: 278 คน

ประชากรรวม: 604 คน

จำนวนครัวเรือน: 279 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 178 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button