ชุมชนร่วมพัฒนาหมู่ 9 สะพานสูง

Share Button

ชุมชนร่วมพัฒนาหมู่ 9 สะพานสูง ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนร่วมพัฒนาหมู่ 9 สะพานสูง มีประชากรชายจำนวน 159 คน และประชากรหญิงจำนวน 141 คน รวมเป็น 300 คน

ชุมชนร่วมพัฒนาหมู่ 9 สะพานสูง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนร่วมพัฒนาหมู่ 9 สะพานสูง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมพัฒนาหมู่ 9 สะพานสูง

เขต: สะพานสูง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 159 คน

ประชากรหญิง: 141 คน

ประชากรรวม: 300 คน

จำนวนครัวเรือน: 80 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button