ชุมชนร่วมพัฒนาสินอนันต์

Share Button

ชุมชนร่วมพัฒนาสินอนันต์ ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ถนน เลียบวารี แขวง โคกแฝด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนร่วมพัฒนาสินอนันต์ มีประชากรชายจำนวน 366 คน และประชากรหญิงจำนวน 332 คน รวมเป็น 698 คน

ชุมชนร่วมพัฒนาสินอนันต์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 163 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 163 หลัง ชุมชนร่วมพัฒนาสินอนันต์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมพัฒนาสินอนันต์

เขต: หนองจอก

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 1

ถนน: เลียบวารี

แขวง: โคกแฝด

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 366 คน

ประชากรหญิง: 332 คน

ประชากรรวม: 698 คน

จำนวนครัวเรือน: 163 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 163 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button