ชุมชนร่วมพัฒนาวัดช่องนนทรี

Share

ชุมชนร่วมพัฒนาวัดช่องนนทรี ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.นนทรี ถนน นนทรี แขวง ช่องนนทรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนร่วมพัฒนาวัดช่องนนทรี มีประชากรชายจำนวน 540 คน และประชากรหญิงจำนวน 460 คน รวมเป็น 1,000 คน

ชุมชนร่วมพัฒนาวัดช่องนนทรี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 590 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 480 หลัง ชุมชนร่วมพัฒนาวัดช่องนนทรี มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมพัฒนาวัดช่องนนทรี

เขต: ยานนาวา

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.นนทรี

ถนน: นนทรี

แขวง: ช่องนนทรี

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 540 คน

ประชากรหญิง: 460 คน

ประชากรรวม: 1,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 590 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 480 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share