ชุมชนร่วมพัฒนาวรพจน์ 1

Share Button

ชุมชนร่วมพัฒนาวรพจน์ 1 ตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 32/2 ซ.วรพจน์ 1 ถนน จันทน์ แขวง ทุ่งวัดดอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนร่วมพัฒนาวรพจน์ 1 มีประชากรชายจำนวน 681 คน และประชากรหญิงจำนวน 689 คน รวมเป็น 1,370 คน

ชุมชนร่วมพัฒนาวรพจน์ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 280 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 222 หลัง ชุมชนร่วมพัฒนาวรพจน์ 1 มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมพัฒนาวรพจน์ 1

เขต: สาทร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: 32/2 ซ.วรพจน์ 1

ถนน: จันทน์

แขวง: ทุ่งวัดดอน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 681 คน

ประชากรหญิง: 689 คน

ประชากรรวม: 1,370 คน

จำนวนครัวเรือน: 280 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 222 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button