ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า

Share Button

ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พัฒนาการ 20 แยก 10 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า มีประชากรชายจำนวน 879 คน และประชากรหญิงจำนวน 772 คน รวมเป็น 1,651 คน

ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 450 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 367 หลัง ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า มีกรรมการชุมชน 22 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พัฒนาการ 20 แยก 10

ถนน: พัฒนาการ

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 879 คน

ประชากรหญิง: 772 คน

ประชากรรวม: 1,651 คน

จำนวนครัวเรือน: 450 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 367 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 22 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button