ชุมชนร่วมพัฒนาซอยจรัญฯ 65

Share Button

ชุมชนร่วมพัฒนาซอยจรัญฯ 65 ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยจรัญฯ 65 ถนน ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง บางบำหรุ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนร่วมพัฒนาซอยจรัญฯ 65 มีประชากรชายจำนวน 501 คน และประชากรหญิงจำนวน 534 คน รวมเป็น 1,035 คน

ชุมชนร่วมพัฒนาซอยจรัญฯ 65 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 303 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 286 หลัง ชุมชนร่วมพัฒนาซอยจรัญฯ 65 มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมพัฒนาซอยจรัญฯ 65

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยจรัญฯ 65

ถนน: ถนนจรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางบำหรุ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 501 คน

ประชากรหญิง: 534 คน

ประชากรรวม: 1,035 คน

จำนวนครัวเรือน: 303 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 286 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button