ชุมชนร่วมพลังพัฒนา

Share

ชุมชนร่วมพลังพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยยูฮันเลาะ ถนน ประชาร่วมใจ แขวง ทรายกองดินใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนร่วมพลังพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 128 คน และประชากรหญิงจำนวน 119 คน รวมเป็น 247 คน

ชุมชนร่วมพลังพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 48 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 48 หลัง ชุมชนร่วมพลังพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมพลังพัฒนา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยยูฮันเลาะ

ถนน: ประชาร่วมใจ

แขวง: ทรายกองดินใต้

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 128 คน

ประชากรหญิง: 119 คน

ประชากรรวม: 247 คน

จำนวนครัวเรือน: 48 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 48 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share