ชุมชนร่วมกิจกรุงศรีพัฒนา

Share Button

ชุมชนร่วมกิจกรุงศรีพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.ร่วมกิจ ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนร่วมกิจกรุงศรีพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 151 คน และประชากรหญิงจำนวน 180 คน รวมเป็น 331 คน

ชุมชนร่วมกิจกรุงศรีพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 85 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 82 หลัง ชุมชนร่วมกิจกรุงศรีพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่วมกิจกรุงศรีพัฒนา

เขต: หลักสี่

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.ร่วมกิจ

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 151 คน

ประชากรหญิง: 180 คน

ประชากรรวม: 331 คน

จำนวนครัวเรือน: 85 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 82 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button