ชุมชนร่มเกล้า

Share Button

ชุมชนร่มเกล้า ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ชุมชนร่มเกล้า ถนน อาจณรงค์ แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนร่มเกล้า มีประชากรชายจำนวน 1,250 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,500 คน รวมเป็น 2,750 คน

ชุมชนร่มเกล้า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 370 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 341 หลัง ชุมชนร่มเกล้า มีกรรมการชุมชน 17 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่มเกล้า

เขต: คลองเตย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ชุมชนร่มเกล้า

ถนน: อาจณรงค์

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,250 คน

ประชากรหญิง: 1,500 คน

ประชากรรวม: 2,750 คน

จำนวนครัวเรือน: 370 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 341 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 17 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button