ชุมชนร่มเกล้า 1

Share Button

ชุมชนร่มเกล้า 1 ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน ร่มเกล้า 1 แขวง คลองสองต้นนุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนร่มเกล้า 1 มีประชากรชายจำนวน 275 คน และประชากรหญิงจำนวน 319 คน รวมเป็น 594 คน

ชุมชนร่มเกล้า 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 147 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 137 หลัง ชุมชนร่มเกล้า 1 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่มเกล้า 1

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: ร่มเกล้า 1

แขวง: คลองสองต้นนุ่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 275 คน

ประชากรหญิง: 319 คน

ประชากรรวม: 594 คน

จำนวนครัวเรือน: 147 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 137 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button