ชุมชนร่มรื่น

Share Button

ชุมชนร่มรื่น ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ซ.ข้าง ร.ร. บ้านหนองระแหง ถนน – แขวง สามวาตะวันตก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนร่มรื่น มีประชากรชายจำนวน 355 คน และประชากรหญิงจำนวน 395 คน รวมเป็น 750 คน

ชุมชนร่มรื่น มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 55 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 40 หลัง ชุมชนร่มรื่น มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่มรื่น

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10 ซ.ข้าง ร.ร. บ้านหนองระแหง

ถนน: –

แขวง: สามวาตะวันตก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 355 คน

ประชากรหญิง: 395 คน

ประชากรรวม: 750 คน

จำนวนครัวเรือน: 55 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 40 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button