ชุมชนร่มประดู่

Share Button

ชุมชนร่มประดู่ ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยจ่าโสด ถนน ริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนร่มประดู่ มีประชากรชายจำนวน 395 คน และประชากรหญิงจำนวน 419 คน รวมเป็น 814 คน

ชุมชนร่มประดู่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 441 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 363 หลัง ชุมชนร่มประดู่ มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนร่มประดู่

เขต: บางนา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยจ่าโสด

ถนน: ริมทางรถไฟสายปากน้ำ

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 395 คน

ประชากรหญิง: 419 คน

ประชากรรวม: 814 คน

จำนวนครัวเรือน: 441 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 363 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button