ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา

Share Button

ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.พหลโยธิน 51 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา มีประชากรชายจำนวน 800 คน และประชากรหญิงจำนวน 755 คน รวมเป็น 1,555 คน

ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 150 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 125 หลัง ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา

เขต: บางเขน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.พหลโยธิน 51

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 800 คน

ประชากรหญิง: 755 คน

ประชากรรวม: 1,555 คน

จำนวนครัวเรือน: 150 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 125 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button