ชุมชนรุ่งเรือง

Share Button

ชุมชนรุ่งเรือง ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ถนน สังฆสันติสุข แขวง กระทุ่มราย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนรุ่งเรือง มีประชากรชายจำนวน 292 คน และประชากรหญิงจำนวน 303 คน รวมเป็น 595 คน

ชุมชนรุ่งเรือง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 121 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 93 หลัง ชุมชนรุ่งเรือง มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรุ่งเรือง

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8

ถนน: สังฆสันติสุข

แขวง: กระทุ่มราย

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 292 คน

ประชากรหญิง: 303 คน

ประชากรรวม: 595 คน

จำนวนครัวเรือน: 121 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 93 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button