ชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา

Share Button

ชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน อ่อนนุช แขวง ลาดกระบัง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 166 คน และประชากรหญิงจำนวน 171 คน รวมเป็น 337 คน

ชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 115 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 86 หลัง ชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: ลาดกระบัง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 166 คน

ประชากรหญิง: 171 คน

ประชากรรวม: 337 คน

จำนวนครัวเรือน: 115 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 86 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button