ชุมชนรุ่งอรุณ

Share Button

ชุมชนรุ่งอรุณ ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ซ.สุขสวัสดิ์ 7 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง บางปะกอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนรุ่งอรุณ มีประชากรชายจำนวน 489 คน และประชากรหญิงจำนวน 513 คน รวมเป็น 1,002 คน

ชุมชนรุ่งอรุณ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 305 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 258 หลัง ชุมชนรุ่งอรุณ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรุ่งอรุณ

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 12 ซ.สุขสวัสดิ์ 7

ถนน: สุขสวัสดิ์

แขวง: บางปะกอก

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 489 คน

ประชากรหญิง: 513 คน

ประชากรรวม: 1,002 คน

จำนวนครัวเรือน: 305 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 258 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button