ชุมชนรุ่งสว่าง

Share Button

ชุมชนรุ่งสว่าง ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จ่าโสด ถนน ริมทางรถไฟสายเก่า แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนรุ่งสว่าง มีประชากรชายจำนวน 234 คน และประชากรหญิงจำนวน 236 คน รวมเป็น 470 คน

ชุมชนรุ่งสว่าง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 124 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนรุ่งสว่าง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรุ่งสว่าง

เขต: บางนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จ่าโสด

ถนน: ริมทางรถไฟสายเก่า

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 234 คน

ประชากรหญิง: 236 คน

ประชากรรวม: 470 คน

จำนวนครัวเรือน: 124 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button