ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

Share Button

ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.รามคำแหง 39 ถนน รามคำแหง แขวง วังทองหลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 401 คน และประชากรหญิงจำนวน 539 คน รวมเป็น 940 คน

ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 305 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 258 หลัง ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา มีกรรมการชุมชน 18 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

เขต: วังทองหลาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.รามคำแหง 39

ถนน: รามคำแหง

แขวง: วังทองหลาง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 401 คน

ประชากรหญิง: 539 คน

ประชากรรวม: 940 คน

จำนวนครัวเรือน: 305 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 258 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 18 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button