ชุมชนรื่นฤดี

Share Button

ชุมชนรื่นฤดี ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท 1 (รื่นฤดี) ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนรื่นฤดี มีประชากรชายจำนวน 199 คน และประชากรหญิงจำนวน 220 คน รวมเป็น 419 คน

ชุมชนรื่นฤดี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 51 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 35 หลัง ชุมชนรื่นฤดี มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรื่นฤดี

เขต: วัฒนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุขุมวิท 1 (รื่นฤดี)

ถนน: สุขุมวิท

แขวง: คลองเตยเหนือ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 199 คน

ประชากรหญิง: 220 คน

ประชากรรวม: 419 คน

จำนวนครัวเรือน: 51 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 35 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button