ชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา

Share Button

ชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมทางรถไฟยมราช ถนน พญาไท แขวง ถนนพญาไท ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา มีประชากรชายจำนวน 372 คน และประชากรหญิงจำนวน 378 คน รวมเป็น 750 คน

ชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 195 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 165 หลัง ชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา

เขต: ราชเทวี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมทางรถไฟยมราช

ถนน: พญาไท

แขวง: ถนนพญาไท

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 372 คน

ประชากรหญิง: 378 คน

ประชากรรวม: 750 คน

จำนวนครัวเรือน: 195 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 165 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button