ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ

Share Button

ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.ริมทางรถไฟสายท่าเรือ ถนน ริมทางรถไฟสายท่าเรือ แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ มีประชากรชายจำนวน 1,500 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,664 คน รวมเป็น 3,164 คน

ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 518 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 740 หลัง ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ

เขต: คลองเตย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.ริมทางรถไฟสายท่าเรือ

ถนน: ริมทางรถไฟสายท่าเรือ

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,500 คน

ประชากรหญิง: 1,664 คน

ประชากรรวม: 3,164 คน

จำนวนครัวเรือน: 518 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 740 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button