ชุมชนริมทางรถไฟชัยพฤกษ์

Share Button

ชุมชนริมทางรถไฟชัยพฤกษ์ ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน ชัยพฤกษ์ แขวง ตลิ่งชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนริมทางรถไฟชัยพฤกษ์ มีประชากรชายจำนวน 124 คน และประชากรหญิงจำนวน 128 คน รวมเป็น 252 คน

ชุมชนริมทางรถไฟชัยพฤกษ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 74 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 61 หลัง ชุมชนริมทางรถไฟชัยพฤกษ์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมทางรถไฟชัยพฤกษ์

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: ชัยพฤกษ์

แขวง: ตลิ่งชัน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 124 คน

ประชากรหญิง: 128 คน

ประชากรรวม: 252 คน

จำนวนครัวเรือน: 74 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 61 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button