ชุมชนริมคลองไผ่สิงห์โต

Share Button

ชุมชนริมคลองไผ่สิงห์โต ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ไผ่สิงห์โต ถนน พระราม 4 แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนริมคลองไผ่สิงห์โต มีประชากรชายจำนวน 75 คน และประชากรหญิงจำนวน 96 คน รวมเป็น 171 คน

ชุมชนริมคลองไผ่สิงห์โต มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 55 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 40 หลัง ชุมชนริมคลองไผ่สิงห์โต มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองไผ่สิงห์โต

เขต: คลองเตย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ไผ่สิงห์โต

ถนน: พระราม 4

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 75 คน

ประชากรหญิง: 96 คน

ประชากรรวม: 171 คน

จำนวนครัวเรือน: 55 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 40 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button