ชุมชนริมคลองหัวหมากใหญ่

Share Button

ชุมชนริมคลองหัวหมากใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมคลองหัวหมาก ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนริมคลองหัวหมากใหญ่ มีประชากรชายจำนวน 290 คน และประชากรหญิงจำนวน 281 คน รวมเป็น 571 คน

ชุมชนริมคลองหัวหมากใหญ่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 138 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 96 หลัง ชุมชนริมคลองหัวหมากใหญ่ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองหัวหมากใหญ่

เขต: สวนหลวง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมคลองหัวหมาก

ถนน: พัฒนาการ

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 290 คน

ประชากรหญิง: 281 คน

ประชากรรวม: 571 คน

จำนวนครัวเรือน: 138 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 96 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button