ชุมชนริมคลองหลอแหล

Share Button

ชุมชนริมคลองหลอแหล ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.ชุมชนหลอแหล ถนน เสรีไทย แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนริมคลองหลอแหล มีประชากรชายจำนวน 325 คน และประชากรหญิงจำนวน 337 คน รวมเป็น 662 คน

ชุมชนริมคลองหลอแหล มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 68 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 68 หลัง ชุมชนริมคลองหลอแหล มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองหลอแหล

เขต: คันนายาว

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.ชุมชนหลอแหล

ถนน: เสรีไทย

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 325 คน

ประชากรหญิง: 337 คน

ประชากรรวม: 662 คน

จำนวนครัวเรือน: 68 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 68 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button