ชุมชนริมคลองสามัคคี

Share Button

ชุมชนริมคลองสามัคคี ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เคหะชุมชน ถนน อาจณรงค์ แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนริมคลองสามัคคี มีประชากรชายจำนวน 400 คน และประชากรหญิงจำนวน 425 คน รวมเป็น 825 คน

ชุมชนริมคลองสามัคคี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 170 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 111 หลัง ชุมชนริมคลองสามัคคี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองสามัคคี

เขต: คลองเตย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เคหะชุมชน

ถนน: อาจณรงค์

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 400 คน

ประชากรหญิง: 425 คน

ประชากรรวม: 825 คน

จำนวนครัวเรือน: 170 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 111 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button