ชุมชนริมคลองวัดสะพาน

Share Button

ชุมชนริมคลองวัดสะพาน ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.อาจณรงค์ ถนน อาจณรงค์ แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนริมคลองวัดสะพาน มีประชากรชายจำนวน 1,500 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,250 คน รวมเป็น 2,750 คน

ชุมชนริมคลองวัดสะพาน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 650 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 500 หลัง ชุมชนริมคลองวัดสะพาน มีกรรมการชุมชน 20 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองวัดสะพาน

เขต: คลองเตย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.อาจณรงค์

ถนน: อาจณรงค์

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,500 คน

ประชากรหญิง: 1,250 คน

ประชากรรวม: 2,750 คน

จำนวนครัวเรือน: 650 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 500 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 20 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button